Telefon na obecní úřad +420 469 319 110
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Řešení odpadů v obci

Řešení odpadů

Informace o nakládání s odpady dle § 60 odst. 4 zákona číslo 541/2020 Sb., o odpadech

Informace o produkci odpadů v obci Hamry dle zákona č. 541-2020 Sb. za rok 2023.docx

Informace o produkci odpadů v obci Hamry dle zákona č. 541-2020 Sb. za rok 2022 .pdf

Informace dle zákona č. 541-2020 Sb. za rok 2021.pdf

 

V obci Hamry zajišťuje svoz a likvidaci odpadů společnost Technické služby Hlinsko s.r.o,, se sídlem Srnská 382, 539 01 Hlinsko.

TS Hlinsko 

Obec Hamry má uzavřenu smlouvu se společností EKO-KOM a za třídění odpadů jsou v závislosti na svezeném množství a hustotě sítě jednotlivých komodit vypláceny odměny. Je tedy na občanech naší obce, aby třídění odpadů věnovali pozornost, tím přespěli k ochraně životního prostředí a šetřili tak i náklady vynaložené na odpadové hospodářství.

O třídění odpadů je možno se více dozvědět na stránkách www.jaktridit.cz  

Organizace svozu odpadů

 1. Je nepřípustné odpady shromažďovat na veřejných prostranstvích, jelikož toto nejsou místa pro odpad určená a schválená. Odložením odpadu na tato místa je páchán přestupek podle § 69 odst. 2 z.č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a lze za něho uložit fyzické osobě pokutu do výše 50.000,- Kč.  

 2. Odpad musí být předáván přímo občany, nebo pracovníky obce osádkám svozových vozidel. Zaměstnanci Technických služeb Hlinsko, s.r.o. nejsou oprávněni naložit nepředaný odpad.

 3. Do svozu objemného a nebezpečného odpadu nepatří žádné stavební odpady, tedy ani odpady s podílem azbestu, či dehtu, okna, nákladní a traktorové pneumatiky atd.

 4. Nádoby s kapalnými chemikáliemi musí být v originál nádobách, nebo musí být nádoba označena s identifikací obsahu. Veškeré nádoby s kapalinami, musí být řádně uzavřené, aby nemohlo dojít k jejich vylití ani během transportu. Kapaliny, které nebude na místě možné identifikovat, nebo nebudou v originál balení, či řádně uzavřené, nebudou v rámci svozu odpadů převzaty.

 5. Elektrospotřebiče s ukončenou dobou životnosti je třeba předávat kompletní, nekompletní zboží se stává nebezpečným odpadem a nejsou již převzaty bezplatně.

 6. Svozový den popelnic je od 00:00 do 24:00 hodin, tedy v této době je třeba mít vystavenu nádobu ke svozu.

Do nádob na separovaný odpad vhazovat pouze odpad, pro který je určen

PLAST – do těchto nádob lze odkládat i TETRAPACK, do nádob nepatří polystyrén používaný ve stavebnictví, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od zdravotnických produktů, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky, PVC, guma, sklolaminát,   

SKLO – do skla nepatří zrcadla, autoskla, keramika, porcelán, střepy z drátěných skel

PAPÍR – pouze neznečištěný papír

 1. Do nádob na separovaný odpad vhazovat pouze odpad, pro které je nádoba určena. Znečištěný odpad již odběratelé odmítají, nelze jej dále zpracovat a předávat k dalšímu zpracování.

 2. Pozor na žhavý popel, i několik dní po vysypání žhavého popela v popelnici vydrží.

 3. Každá odpadová nádoba musí být označena číslem popisným, firemní nádoby navíc známkou.

 4. Ořez vegetace zasahující ze soukromých pozemků je v kompetenci obce. Obec, jakožto vlastník místní komunikace (§ 9 odst. 1 zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) má povinnost o danou komunikaci pečovat. Ustanovení § 9 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích pro podrobnosti odkazuje na prováděcí předpis, jímž je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V ustanovení § 9 této vyhlášky je stanoveno, že do běžné údržby komunikací patří i ošetření silniční vegetace. Je tedy zřejmé, že pokud jsou místní komunikace zarostlé křovinami, či větve zasahují do průjezdního pruhu komunikace, je povinností obce křoviny odstranit a komunikaci zprovoznit.

  „§ 15  Silniční vegetace odst. (1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.“ Obce jsou mimo jiné povinny zajistit bezpečnost a plynulost provozu na místních komunikacích, které jsou ze zákona ve vlastnictví obcí. Průjezdný profil na místních komunikacích obslužných a účelových komunikacích je stanoven na 4,2  m.

Při nákupu nádob na odpad (PEPELNIC) je třeba věnovat pozornost kvalitě, jelikož se objevují nádoby, které nesplňují požadavky na kvalitu (nestandardní rozměr, nekvalitní použitý materiál). Tyto nádoby pak nelze obsluhovat. Životnost plastových nádob na odpad od renomovaných výrobců je při běžném používání 10 let.

Pokud někdo neví, kam patří daný odpad, je možné se více dozvědět na stránkách www.jaktridit.cz.    

Každý nezodpovědný přístup zvyšuje náklady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a má tak finanční dopad na každého občana.         

 

 

Pokyny

pro provoz „Sběrného místa odpadů“

Úvodem:

Obec Hamry vybudovala a vybavila „Sběrné místo odpadů“ v celkovém nákladu  1.582.883,73 Kč, na což byla získána dotace ve výši 1.070.406,40 Kč.

Sběrné místo je určeno pro osoby s trvalým pobytem v obci Hamry a vlastníky rekreačních objektů postavených v katastrálním území Hamry u Hlinska. Není určeno pro firmy a živnostníky.

K záměru vybudování sběrného místa nás vedl neustálý nepořádek u sběrných míst odpadů a dále neoprávněné využívání nádob na odpad osobami a živnostníky, což mělo za následek přeplnění nádob na odpad a zvyšování nákladů na likvidaci odpadů.

K samotnému provozu:

Sběrné místo a prostor před sběrným místem jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Vstup do samotného sběrného místa je opatřen bránou s elektrickým ovládáním pomocí čipu. Čtečka čipů je umístěna z vnější i vnitřní strany. Po čipnutí se brána otevře a po nastaveném časovém intervalu sama uzavře. Pro opětovné otevření je nutné opakovaně přiložit čip. Je zakázáno se zdržovat, či ponechávat motorová vozidla v prostoru brány, hrozí nebezpečí úrazu, či hmotná škoda.  Majiteli každého objektu, kde je hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu a objektu využívanému k rekreaci, je vydán jeden čip ke vstupu. První je vydán zdarma a každý další již za úplatu 500,- Kč. Případnou ztrátu, či odcizení je nutné neprodleně oznámit na OÚ Hamry, aby byl čip zablokován a nemohlo dojít k jeho zneužití. 

Čip opravňuje ke vstupu pouze osoby hlášené k trvalému pobytu v obci Hamry, případně osoby, která využívá objekt v katastru obce Hamry k individuální rekreaci. Je zakázáno jej zapůjčit osobám, které nemají v obci Hamry trvalý pobyt, či nevyužívají rekreační objekt v katastru obce Hamry. Čip bude aktivní, pouze pokud je uhrazen poplatek za odpad všemi osobami přihlášenými v objektu, či uhrazen poplatek za rekreační objekt.

Odkládání odpadů:

 1. Sběrné místo slouží pro odkládání odpadů pocházejících z domácností, vyprodukovaných  běžným způsobem užívání objektu v katastrálním území Hamry u Hlinska, v daném kalendářním roce.

 2. Nelze sběrné místo využívat pro vyklízení domů, či rekreačních objektů, toto si musí majitelé nemovitostí realizovat samostatně.

 3. Odpady je možné odkládat pouze dle druhu do označených nádob.                               

 4. Je zakázáno odkládat odpady mimo sběrné nádoby, či označená místa!

   

  Do sběrného místa lze odložit:

 5. Objemné odpady (modrý, uzavřený autokontejner) - složka komunálního odpadu, kterou nelze uložit do sběrné nádoby určené pro směsný odpad s ohledem na její rozměr nebo hmotnost, jako například nábytek, koberce, čalounění apod. (pocházející z běžného užívání objektu v danému roce, NENÍ určeno pro vyklízení objektů), do kontejneru nelze odkládat stavební odpady, pneumatiky, odpady s nebezpečnými vlastnostmi, apod.

 6. Separované odpady PLAST (žluté nádoby), PAPÍR (modré nádoby), SKLO (zelené nádoby pro barevné sklo a bílé nádoby pro čiré sklo), NÁPOJOVÉ KARTONY (žluté nádoby určené pro plast), KOVY (modrý otevřený autokontejner)

 7. Biologicky rozložitelné odpady – modrý otevřený kontejner je možné použít pro odložení biologicky rozložitelných odpadů pouze rostlinného původu. Je nutné do kontejneru odkládat vždy pouze větve, nebo trávu, nelze větve s trávou míchat, jelikož zpracovatel by obci účtoval třídění.

 8. Směsný komunální odpad (zelený uzavřený autokontejner) – určený pouze pro odpad pocházející z užívání rekreačních objektů, zejména chat, kde není realizovaný nádobový svoz směsných komunálních odpadů od objektů. Autokontejner na zbytkový, směsný komunální odpad není určen pro obyvatele obce a rekreační objekty, kde je realizovaný svoz odpadu z nádob (popelnic) od objektů, jelikož tito jsou povinni využít nádobový svoz (z popelnic).

 9. Elektrozařízení ve zpětném odběru (chladničky, televizory, drobné elektro)  – kompletní

 10. Kuchyňské oleje a tuky – nádoba označená pro odložení tuků a jedlých olejů, do které je možné odkládat jedlé oleje a tuky pouze v řádně uzavřených, nerozbitných nádobách.

Do sběrného místa NELZE odložit:

 1. Veškeré stavební odpady (to se týká i oken, eternitu, lepenky, atd. )

 2. Pneumatiky – jsou sbírány ve zpětném odběru, nejedná se o komunální odpad

Nebezpečné odpady:

Budou ve sběrném místě přebírány pouze v určené dny a časově omezené době.  

 

Je zakázáno odkládat odpad mimo sběrné nádoby, v případě přeplněnosti nádob je občan povinen vyčkat s odložením odpadu do vyprázdnění příslušné nádoby. Je možné odkládat odpad dle druhu do určených nádob pro daný odpad.

Při zjištění porušení pokynů pro provozování sběrného místa, bude vstupní čipová karta uživateli zablokována a náklady spojené s odstraněním závadového stavu budou přeúčtovány.